Wild Honey Pie Lyrics

4.5/5 on 47 votes

Wild Honey Pie

The Beatles

Honey Pie
Honey Pie

Honey Pie
Honey Pie

Honey Pie
Honey Pie
Honey Pie
Honey Pie

I love you, Honey Pie

Go UP Full Lyrics